ජුනි සංචාරක මාසය වෙලා

0
531

ජුනි සංචාරක මාසය වෙලා

වසර 2018 ජුනි මාසයේදී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන් ප්‍රමාණය පසුගිය වසරේ ජුනි මාසය හා සැසඳීමේදී 19%කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත වලින් දැක්වේ.

එම දත්ත වලට අනුව 2017 ජුනි මාසයේ මෙරටට සංචාරකයින් 123,351 පැමිණ ඇති අතර, 2018 ජුනි මාසයේදී පැමිණ ඇති ප්‍රමාණය 146,828කි.

මේ අතර, 2018 මුල සිට ජුනි 30 දක්වා මේ වසරේදී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් පිරිස 1,164,647කි. පසුගිය වසරේදී එම කාලසීමාව අතරතුර මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් පිරිස 1,010,444 ක් වන අතර, මෙම දත්ත සැසඳීමේදී මේ වසරේදී එම කාලසීමාව අතර මෙරටට පැමිණි සංචාරක පිරිසේ 15.3%ක වර්ධනයක් දැකිය හැකිය.

වසර 2018 ජුනි මාසය තුළ වැඩියෙන්ම සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාව, චීනය, බ්‍රිතාන්‍යය, ඕස්ට්‍රේලියාව හා ජර්මනියෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here