දෙහිඅත්තකණ්ඩිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඒකාබද්ධ සිවිල් නඩුත් අහන අධිකරණයක් බවට පත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවත්   නිකුත් කර ති‍‍බෙන චක්‍රලේඛණයට අනුව අධිකරණ භූමිවල ගොඩගසා තිබෙන නඩු භාණ්ඩ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය කැමරා සහ උපකරණ ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ  කර  තිබෙනවා 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here